Kennisinventarisatie ARK

Onderzoek op het gebied van klimaatverandering kan ingedeeld worden in vier hoofdthema’s: (i) scenario’s, (ii) impact, (iii) adaptatie, en (iv) mitigatie. In het algemeen kan gesteld worden dat wetenschappelijk de meeste aandacht tot nu toe gericht is geweest op het verbeteren van de te verwachten klimaatverandering (scenario’s). Hierbij speelt de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) een dominante rol. De wereldwijde politiek richt zich vooral op mitigatie met het Kyoto protocol als meest bekende voorbeeld. Impact studies worden nu meer en meer opgepakt, waarbij in Nederland vooral BSIK en gelijksoortige programma’s belangrijk zijn. Adaptatie wordt tot nu tot beperkt opgepakt. De belangrijkste reden hiervoor is dat adaptatie¬studies, -strategieën en -acties pas kunnen worden uitgevoerd nadat over klimaatverandering scenario’s en impact voldoende betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. Gezien de grote vooruitgang in scenario- en impactstudies is nu de tijd rijp voor het ontwikkelen en uitvoeren van adaptatiestrategieën en onderzoek, waarbij ARK een belangrijke rol zal spelen.

Het centrale doel van het programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) is het klimaatbestendig maken van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Op lange termijn wordt daarbij gestreefd naar verankering van adaptatie in bewustzijn, beleid en regelgeving, en op korte termijn naar het ontstaan van een impuls.

Binnen het programma ARK werken de vier ministeries VROM, V&W, LNV en EZ, en de koepelorganisaties IPO, VNG en UvW, samen aan de verschillende adaptatiemogelijkheden voor de verschillende sectoren water, ruimtelijke inrichting, landbouw, energie & transport, ecosystemen, gezondheidsaspecten en cross-sectorele aspecten.

De uitvoering van ARK zal in fasen plaatsvinden. Tijdens de eerste fase (2006-2007) is gewerkt aan het opstellen van een zogenoemde nationale adaptatie Strategie die in november 2007 in de ministerraad besproken zal worden. Deze Strategie beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak die nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken. In de tweede fase (2007-2008) zal de uitvoerings¬agenda worden opgesteld met concrete activiteiten per partij.

Deze website is gemaakt voor de ARK-kennisdag op 28 augustus 2007. Doelstelling van deze website is een overzicht te geven van een inventarisatie naar kennis die beschikbaar is op het gebied van adaptatie en klimaatverandering ten behoeve van het programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De gevonden onderzoeksprojecten zijn onderverdeeld in de volgende zes sectoren: (i) Landbouw en visserij, (ii) Natuur en landschap, (iii) Recreatie en gezondheid, (iv) Ruimtelijke ordening, (v)Transport en energie, (vi) Water. De sector Overig bevat projecten die niet direct aan één van de andere sectoren vielen toe te kennen. In eerste instantie waren de sectoren recreatie en gezondheid gesplitst, maar aangezien elk project in deze categorieën zowel recreatie als gezondheid omvatte, zijn deze tot één sector samengevoegd. Het mag duidelijk zijn dat een groot deel van de beschreven projecten meerdere sectoren behelst. Er is dan een inschatting gemaakt wat de belangrijkste sector was.

Een pdf bestand van de kennisinventarisatie kan hier worden gedownload

logo