Overig


120. ADAM Adaptation and Mitigation Strategies: supporting European climate policy

Beschrijving: ADAM is an integrated research project that will lead to a better understanding of the trade-offs and conflicts that exist between adaptation and mitigation policies. ADAM will support EU policy development in the next stage of the development of the Kyoto Protocol and will inform the emergence of new adaptation strategies for Europe.
Uitvoering: Tyndall,VU,Alterra,ICIS,WUR,RIVM,MNP
Programma: -
Contactpersoon: Dr.ir. G.J. Nabuurs
Telnummer: 0317-477897
Email: [email protected]
Looptijd: 2006-2009
Website: http://www.adamproject.eu/
Budget: -
Keywords: adaptatie, mitigatie, strategieen

121. Adaptatiestrategie klimaatverandering

Beschrijving: In het kader van het project Klimaat voor Ruimte zullen CPB, RPB en MNP de WLO-scenario's uitwerken voor een scenariostudie naar de preventie- en adaptatiemogelijkheden van de verwachte klimaatveranderingen.
Uitvoering: CPB,RPB,MNP
Programma: -
Contactpersoon: -
Telnummer: 070 338 33 80
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords:

122. Analyse van ruimtelijke knelpunten voor natuur en landbouw als gevolg van klimaatverandering

Beschrijving: LNV heeft aan DLO gevraagd om een analyse te maken van ruimtelijke knelpunten die op korte termijn ontstaan als gevolg van klimaatverandering bij het realiseren van de doelstellingen van het LNV-beleid. Daarnaast is er behoefte aan uitwerkingen van mogelijke maatregelen om ruimtelijke knelpunten op te vangen.
Uitvoering: PRI,Alterra,IMARES
Programma: -
Contactpersoon: Dr.ir. H. Korevaar
Telnummer: 0317-475870
Email: [email protected]
Looptijd: 01/2007 - einde 2008
Budget: -
Keywords: natuur, landbouw, bosbouw, visserij, recreatie

123. Analysing local climate vulnerability and local adaptation strategies

Beschrijving: The project aims to improve the knowledge base for identifying climate change impacts and adaptation strategies at the local level. The effects of EU and national amelioration policies will also be analysed. Based on existing Norwegian research, the project will further develop a risk-assessment model for local vulnerability in the Netherlands. The aim is to determine the type and degree of uncertainty associated with the interactive effects between climate model predictions (downscaling) and local topographical and institutional conditions.
Uitvoering: CSTM
Programma: -
Contactpersoon: G. Clausen MSc. / Dr. F.H.J.M. Coenen / Prof.dr. W.M. Lafferty
Telnummer: 053-4893203
Email: [email protected] / [email protected] / [email protected]
Looptijd: 10/2005 - 10/2009
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1320761/
Budget: -
Keywords: lokale kwetsbaarheid, adaptatie

124. CLIMATE CHANGE, scientific assessment and policy analysis: Climate adaptation in the Netherlands

Beschrijving: This report anticipates on the urgent need to respond adequately to climate change in the Netherlands by identifying adaptation strategies both for the public and private sector. In the analysis we focus on sector-specific adaptation options and explore some of the synergies that may exist amongst the various policy options.
Uitvoering: WUR,VROM,MNP
Programma: WAB
Contactpersoon: E.E.M. Nillesen / E.C. van Ierland
Telnummer: 0317 4 84307
Email: [email protected]
Looptijd: 2005-2006
Website: http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/500102003.pdf
Budget: -
Keywords: landbouw, natuur, water, energie en transport

125. Communicatie

Beschrijving: Mitigatie- en adaptatiemaatregelen gaan in de toekomst grote investeringen vragen. Daarvoor is draagvlak nodig. Draagvlak dat versterkt kan worden door verspreiding van kennis over het hoe en waarom van klimaatverandering en het daaruit voorkomende beleid.Voor de onderbouwing van datzelfde beleid is een effectieve kennisoverdracht noodzakelijk van onderzoek naar beleid.Doel van project: Versterken van kennisdisseminatie van onderzoek naar beleid en andere belanghebbenden en het algemeen publiek, dmv een web-site en speciale publicaties.
Uitvoering: Alterra
Programma: -
Contactpersoon: dr. R.W.A. (Ronald) Hutjes
Telnummer: 0317 4 86462
Email: [email protected]
Looptijd: 2004-2005
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-01/421/M2/beschrijving.htm
Budget: 15.000
Keywords: communicatie, draagvlak

126. Groenboek Adaptatie Klimaatverandering

Beschrijving: In het Groenboek ĎAanpassing aan klimaatverandering in Europa Ė opties voor Europees handelení wordt een viertal actielijnen voorgesteld: 1) het uitzetten van adaptatiestrategieŽn voor die beleidsterreinen waarvoor kennis in voldoende mate beschikbaar is; 2) opzetten van mondiale internationale samenwerking met betrekking tot het nemen van adaptatiemaatregelen; 3) aanvullen van kennislacunes op het gebied van adaptatie door onderzoek en informatie-uitwisseling; 4) instellen van een coŲrdinerende adviesgroep op het gebied van adaptatie op Europees niveau in het kader van het Europees Programma inzake Klimaatverandering.
Uitvoering: EC
Programma: -
Contactpersoon: -
Telnummer: -
Looptijd: 2007
Website: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0354en01.pdf
Budget: -
Keywords: Europa, beleid, adaptatie

127. IC4 Ė Adaptation-Mitigation Strategies

Beschrijving: Binnen dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van methodes die helpen om de afweging te maken tussen adaptatie- en mitigatiestrategieŽn, alsmede combinaties van concrete adaptatie- en mitigatiemaatregelen die voortvloeien uit het KvR-programma.
Uitvoering: -
Programma: KvR
Contactpersoon: -
Telnummer: 020 598 9904
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: adaptatie, strategieen, maatregelen

128. Klimaatbeleid en Adaptatie

Beschrijving: In het project worden nadere analyses gemaakt van de mogelijke adaptatiestrategieŽn en -maatregelen in Nederland op korte en lange termijn. Belangrijke onderwerpen zijn: kosten en baten van verschillende adaptatiestrategieŽn, omgaan met onzekerheden(robuust beleid), evaluatie van het Nederlandse adaptatiebeleid (NAS, verwacht begin 2007), veiligheid tegen overstroming (in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, AVV), wateroverlast en droogte en de effecten voor waterafhankelijke functies (o.a. landbouw). Het project beoogt daarmee onder andere in samenwerking met derden de financiŽle en bestuurlijke risicoís die kleven aan de investeringen in adaptatie in kaart te brengen.
Uitvoering: MNP,UU
Programma: -
Contactpersoon: -
Telnummer: 030 274 274 5
Email: [email protected]
Looptijd: 2007-onbekend
Website: http://www.mnp.nl/bibliotheek/rapporten/500070004.pdf
Budget: -
Keywords: beleid, kosten en baten, onzekerheden, water

129. Klimaatverandering en milieurecht

Beschrijving: De Vereniging voor Milieurecht organiseert op 18 oktober een jubileumcongres in Rotterdam met als thema ĎKlimaatverandering en milieurechtí. De sprekers gaan in op de gevolgen van klimaatverandering op internationaal, nationaal en lokaal niveau. In workshops wordt ingegaan op drie themaís: de gemeentelijke en provinciale mogelijkheden voor een klimaatvriendelijk beleid, transitie naar duurzame energie en adaptatie in Nederland.
Uitvoering: Vereniging voor Milieurecht
Programma: -
Contactpersoon: -
Telnummer: 030 231 22 21
Email: [email protected]
Looptijd: 10/18/2007
Budget: -
Keywords: recht, klimaatbeleid, juridische aspecten, congres

130. Milieu, bevolking en gezondheid

Beschrijving: Bevolking, zowel in omvang als qua karakteristieken als leeftijds- cohorten, gezondheid, e.d., vormt een belangrijke variabele binnen het IMAGE model systeem. Dat geldt voor zowel de milieudruk als voor de impacts kant. Aan de voorzijde zal het deelproject opties in kaart brengen voor verbetering van de relaties tussen de bevolkings-dynamica enerzijds en anderzijds aard en omvang van economische activiteiten en landgebruik inclusief landgebonden energie opties. Aan de impact en adaptatiekant zal de kwetsbaarheid van bevolkingsgroepen voor klimaatverandering en andere milieuproblemen onderzocht worden. Ook de terugkoppelingen van impacts en adaptatie naar aspecten als gezondheid, economie en mogelijk naar migratie worden meegenomen.
Uitvoering: MNP
Programma: -
Contactpersoon: Dr. A. de Hollander
Telnummer: 030 - 274 45 35
Email: [email protected]
Looptijd: 01/2002 - 12/2005
Budget: -
Keywords: gezondheid, milieueffecten, socio-economische indicatoren

131. New forms of discussion in policy and decision making in firms, in relation to climate change: the role of models and scenarios

Beschrijving: Environmental Science is increasingly asked to give policy advice on environmental problems with large uncertainties and high stakes. In order to tackle these issues it is important that dialogues are held which allow scientists to clearly understand the needs of policy makers and involve stakeholder perceptions in their research. Research Illustrative case studies dealing with dialogues on climate change mitigation and adaptation, such as the COOL project, will be evaluated on the role of models and scenarios. A case study, the PIA landbouw project, on emission reduction options for farmers in the Netherlands is carried out.
Uitvoering: WUR
Programma: WIMEK - SENSE Core 3 Mondiale verandering: klimaat, landgebruik en biogeochemische cycli
Contactpersoon: Drs. S.I.P. Stalpers / Prof.dr. R. Leemans
Telnummer: 0317-487763
Email: [email protected]
Looptijd: 10/2003 - 12/2008
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1299280/
Budget: -
Keywords: beleid, milieukunde

132. Ontwikkeling en klimaatproject

Beschrijving: The Development and Climate Project is an initiative of 12 institutes from developing and developed countries. It explores the idea that a less polarised way of meeting the challenges of sustainable development and climate change is to build environmental and climate policy upon development priorities that are vitally important to developing countries. It focuses on the potential that contributions by developing countries to the management of the risks of climate change should be seen not as a burden of legal commitments to be avoided, but as a side-benefit of sound and internationally supported development.
Uitvoering: RIVM,PRI
Programma: -
Contactpersoon: Dr.ir. M. Kok / Dr.ir. B. Metz
Telnummer: -
Looptijd: begin 2003 - onbekend
Website: http://www.developmentfirst.org/Publications/Summary.pdf
Budget: -
Keywords: energie, landbouw, water, landgebruilk, beleid

133. Voorbij klimaat - Opties voor verbreding van klimaatpolitiek

Beschrijving: Dit onderzoek verkent wegen om de beleidscoherentie tussen het klimaatbeleid en een aantal klimaat relevante beleidsterreinen te versterken. Dit kan worden gerealiseerd door een niet-klimaat beleidsspoor toe te voegen aan nationale en internationale klimaatbeleidstrategieen. Onderzocht zijn het armoedebestrijdingsbeleid, landgebruik en landbouw, de voorzieningszekerheid van energie, handel en financiering, en luchtkwaliteit en gezondheid.
Uitvoering: MNP
Programma: WAB
Contactpersoon: MTJ Kok, HC de Coninck (eds)
Telnummer: 030 274 274 5
Email: [email protected]
Looptijd: 2004
Website: http://www.mnp.nl/nl/publicaties/2004/Voorbij_klimaat_-_Opties_voor_verbreding_van_klimaatpolitiek.html
Budget: -
Keywords: landgebruik, landbouw, energie, luchtkwaliteit, gezondheid

134. Governance capacity

Beschrijving: De RMNO (Raad voor Ruimtelijke, Milieu- en Natuuronderzoek) gaat onderzoek uitvoeren waarbij de scope is het uitvoeren van een analyse en het opstellen van aanbevelingen over de 'governance capacity' rond gebiedsontwikkeling in relatie tot de dynamische omgeving van het klimaat (veel onzekerheden, veel betrokken partijen (nationaal en internationaal)). Het project zal zowel de meer theoretisch kennis verbinden met praktijk cases. Daarbij zal ook gekeken of de bestaande instrumenten geschikt zijn voor een gebiedsgerichte aanpak.
Uitvoering: RMNO
Programma: -
Contactpersoon: Bert de Wit
Telnummer: 070 3155210
Email: [email protected]
Looptijd:
Budget: -
Keywords: beleid