Ruimtelijke ordening


42. Hotspots project (A10)

Beschrijving: Een hotspot is een praktijkgericht project in een sector, plaats of regio waar ruimtelijke ordening en klimaatverandering een belangrijke rol spelen en waar een spanningsveld is tussen deze en andere factoren. De definitie van een hotspot is aan debat onderhevig. Binnen deze definitiestudie wordt er in potentiële hotspots nadrukkelijk gezocht naar ruimtelijke adaptatiemogelijkheden. Bij deze pilots is het van belang dat het grootste deel van het project gedragen wordt door partijen uit de praktijk. Het doel van dit project is om te komen tot een onderbouwde lijst van mogelijke hotspots die nader uitgewerkt kunnen worden binnen het BSIK KvR programma in een vervolg-project hotspots en/of relevant zijn voor ARK en/of passen binnen het Routeplanner traject.
Uitvoering: VU,Alterra,ARCADIS,Brinkman Consultancy
Programma: KvR
Contactpersoon: ir. F. de Pater
Telnummer: 0317-48 6540
Email: [email protected]
Looptijd: 03/2006 - 06/2006
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=9&j=3&k=0&p=0&itemid=190
Budget: -
Keywords: ruimtelijke ordening, hotspot

43. Routeplanner 2010-2050 (A11)

Beschrijving: De Routeplanner is het kennisloket voor de ministeries die betrokken zijn bij het nationale programma Adaptatie, Ruimte en Klimaat (ARK). In het project werken de BSIK programma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum samen om ter ondersteuning van het ARK programma te komen tot een nulmeting van de klimaatbestendigheid van Nederland in de huidige situatie. Op basis van dit project zal ook een interdepartementale klimaatkennis en beleidsagenda worden geformuleerd, met speciale aandacht voor adapatatie en ruimtelijke ordening.
Uitvoering: KvR,LmW,Habiforum,VROM,LNV,V&W,EZ,IPO,UvW,VNG,WL,Erasmus Universiteit Rotterdam,IVM,KNMI,Alterra,WUR,MNP,STOWA,RIZA,PRI,LEI,RIKZ
Programma: KvR
Contactpersoon: Ralph Lasage
Telnummer: 020 59 89506
Email: [email protected]
Looptijd: 2005-2006
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1315187/
Budget: -
Keywords: water, ruimtelijke ordening

44. Hotspot Zuidplaspolder (A14)

Beschrijving: Het project richt zich op de langetermijneffecten van klimaatverandering en tracht deze te vertalen naar de gevolgen voor de geplande ontwikkeling van de Zuidplas. Via ontwerpend onderzoek worden, naast de in het Zuidplasproject al ontwikkelde ideeën, oplossingen aangedragen, die meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling van de Zuidplas, om deze klimaatbestendig te maken. Gedacht kan worden aan innovatief bouwen, of slimme maatregelen om de effecten van calamiteiten te beperken, voortbordurend op de toegepaste lagenbenadering.
Uitvoering: Provincie Zuid Holland,Xplorelab,IVM,TUD,WUR,Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,Consept
Programma: KvR
Contactpersoon: ir. M.G.N. van Steekelenburg
Telnummer: 070 - 441 8253
Email: [email protected]
Looptijd: 2007-2008
Budget: -
Keywords: ruimtelijke ordening, water, hotspot

45. Hotspot Tilburg (A16)

Beschrijving: Tilburg doet al veel aan CO2 reductie, maar het besef dringt door dat ook maatregelen nodig zijn om geen last te krijgen van de effecten klimaatverandering. Vaker wateroverlast en overstromende riolen door stevige buien, maar ook langdurige droogteperioden en hittegolven liggen in het verschiet. Daarnaast liggen ook er kansen voor de regio, vooral in de toerisme sector, die nu opgepakt kunnen worden. Tilburg start nu samen met andere overheden, universiteiten en marktpartijen een onderzoeksproject. Tussen de deelnemers wordt een ‘lokaal arrangement’ gesmeed om met behulp van het onderzoek te komen tot een goed plan, waarvan de uitvoering gegarandeerd is. De centrale vragen in het onderzoek zijn: wat gaat er in en voor de regio veranderen? En hoe gaan we met deze verandering om en met wie?
Uitvoering: CEA
Programma: KvR
Contactpersoon: drs. J. Schouw
Telnummer: 015-2150215
Email: [email protected]
Looptijd: -
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=1&j=4&k=0&p=0&itemid=172
Budget: -
Keywords: landgebruik, water, toerisme, hotspot

46. Adaptatie/mitigatie, integrale analyse (ADAM)

Beschrijving: ADAM kijkt naar strategische oplossingen voor het klimaatprobleem en analyseert de combinatie van adaptieve en mitigatieve oplossingen voor een Safe landing binnen Europa. Zowel veerkrachtaspecten als invloed van extremen komen terug in de pakketten van Alterra als mitigatieve oplossingen in landgebruik. Hiervoor wordt door een andere partner (Tyndall) een Policy appraisal framework ontwikkeld. Dit wordt door Alterra toegepast in een aantal case studie gebieden. Vandaar dat ADAM veel aspecten heeft van groen/blauwe inrichting, adaptatie en mitigatie.
Uitvoering: Alterra
Programma: Klimaat als 'medeordenend principe' voor duurzame ontwikkeling en voor Nederlands en Europees ruimtegebruik
Contactpersoon: GertJan Nabuurs
Telnummer: 0317 4 77897
Email: [email protected]
Looptijd: 2006-onbekend
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-02/005/29/beschrijving.htm
Budget: 103.000
Keywords: landgebruik, natuur, landbouw, water, ruimtelijke ordening

47. Adaptatiescan

Beschrijving: De adaptatiescan is een instrument dat medewerkers van gemeenten en provincies helpt om hun omgeving systematisch te onderzoeken en analyseren op kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering. Het consortium wil de adaptatiescan graag samen met gemeentes en provincies vorm geven. Dit zal gebeuren in de vorm van Communities of Practice.
Uitvoering: Alterra,CEA,Ecofys,Tauw
Programma: KvR
Contactpersoon: Paul Kersten
Telnummer: 0317-474700
Email: [email protected]
Looptijd: 2007-2009
Website: http://www.ecofys.nl/nl/nieuws/adaptiebeleid.htm
Budget: -
Keywords: water, landbouw, natuur en landschap, ruimtelijke ordening

48. Adaptie & migitatie in multifunctionele landschappen

Beschrijving: De mogelijkheden verkennen van waar en hoe het landgebruik in agrarische cultuurlandschappen aangepast kan worden, zodanig dat het (multifunctionele) landgebruik kan helpen om groen/blauwe dooradering en verbindingszones te creëren. Hierdoor kunnen negatieve effecten van klimaatverandering voor natuurwaarden in en rond de EHS worden geminimaliseerd. Twee regio’s worden daarvoor nader bestudeerd: de Utrechtse Venen, een veenweidegebied in laag Nederland, en de Oost-Achterhoek, op hoge zandgronden.
Uitvoering: Alterra
Programma: -
Contactpersoon: dr. ir. H. (Hein) Korevaar
Telnummer: 0317 4 7 58 70
Email: [email protected]
Looptijd: 2005-2007
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-01/004/3310113900/beschrijving.htm
Budget: -
Keywords: multifunctionele landschappen, natuur, landbouw, water, ruimtelijke ordening

49. COM11 / P2053 - Deltas in tijden van klimaatverandering

Beschrijving: Laaggelegen deltagebieden overal op de wereld hebben misschien wel het meest te lijden van klimaatsveranderingen. De vraag is of die gebieden op termijn wel te verdedigen zijn met dijken en dammen. Gebruik maken van de natuurlijke dynamiek van die gebieden biedt een meer duurzame oplossing.
Uitvoering: WNF,Bureau Stroming,IVM,TUD,IADC
Programma: KvR / LmW
Contactpersoon: dr. R. Janssen
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: 12/2005 - 06/2006
Budget: 50.000
Keywords: water, delta-gebieden, ruimtelijke ordening

50. Cost-benefit analysis of adaptation and mitigation options for climate change: methods and applications

Beschrijving: The aim of the project is to investigate integrated modelling for cost-benefit analysis and land use relating to climate change adaptation options in multiple sectors focusing on various management and policy options. Cost-benefit analysis, integrated with land use and incorporating uncertainty is used to develop decision making tools for analysing adaptation options related to spatial planning in the Netherlands.
Uitvoering: WUR
Programma: -
Contactpersoon: Ir. K. de Bruin / Prof.dr. E.C. van Ierland
Telnummer: 0317-484307
Email: [email protected] / [email protected]
Looptijd: 11/2006 - 12/2010
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1321487/
Budget: -
Keywords: beleid, ruimtelijke ordening, kosten en baten

51. Definitiestudie Hitte in de stad (COM22)

Beschrijving: In het stedelijk gebied is het verschijnsel “urban heat island ” een bekend fenomeen. Onder klimaatverandering zal dit "urban heat island" naar verwachting extra toenemen. Het project “hittebestendig bouwen” zal in fase 1 onderzoeken wat de te verwachten extra temperatuurstijging zal zijn in het stedelijk gebied en in woningen en welke adaptatiestrategieën mogelijk zijn. Dit zal leiden tot vuistregels die in fase 2 in de praktijk getest gaan worden.
Uitvoering: TUD,SBR
Programma: KvR
Contactpersoon: Peter van Oppen
Telnummer: 010-2065959
Email: [email protected]
Looptijd: 2007- 2008 (fase 1)
Budget: 50.000 – 250.000
Keywords: stedelijk gebied, hitte, bouwen, woningen

52. Dialoogproject Hitte in de stad

Beschrijving: Hitte wordt bij toenemende temperaturen een steeds groter probleem met vroegtijdige sterfte, ziekte en arbeidsuitval als meest in het oog springende symptomen. In het dialoogproject worden de gevolgen en oorzaken verder uitgediept en worden oplossingen in kaart gebracht. Dat gebeurt door literatuurstudie, workshops, Communities of Practice en ontwerp sessies.
Uitvoering: WUR,TUD
Programma: KvR
Contactpersoon: Vincent Kuypers / B. Enserink
Telnummer: 0317 4 78716
Email: [email protected] / [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: stedelijk gebied, bouwen, hitte

53. Duurzaam Leven aan Zee

Beschrijving: Nederland wil zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het inventariseren van de belangrijkste (kennis)vragen en het gevoel krijgen voor de materie, als overheid en maatschappij, zijn belangrijke onderdelen hiervoor. In verband daarmee is het project ‘Duurzaam leven aan zee’ gestart, met als kernvraag: hoe ziet de Nederlandse kust er uit in 2080, gelet op duurzaamheid, veiligheid en ruimtelijke dynamiek?
Uitvoering: TNO,MNP,RIKZ,UU,Hogeschool Zeeland
Programma: LmW
Contactpersoon: dr. J. van der Vlies
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: 100.376
Keywords: kust, klimaat, duurzaamheid, besluitvormingspraktijk

54. Grounds for Change

Beschrijving: In het Grounds for Change project verkennen we de ontwikkelingsmogelijkheden van Noord Nederland, het werkingsgebied van Energy Valley. In deze verkenning staan de energietransitie en de ruimtelijke ontwikkeling centraal. Gezien de verwevenheid van deze onderwerpen met andere ontwikkelingen zoals ruimtelijke planning, de landbouw, watersystemen en het verkeer en vervoersysteem zullen ook deze laatste onderwerpen onderdeel uitmaken van de verkenningen.
Uitvoering: Energy Valley,N.V. Nederlandse Gasunie,Energy Delta Institute,KNN Milieu B.V.,Provincie Groningen,Provincie Drenthe,RuG,TUD,DLG,NAM,Habiforum,TCNN
Programma: -
Contactpersoon: KNN Milieu
Telnummer: 050 317 55 50
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: landgebruik, landbouw, natuur, energie en transport, ruimtelijke ordening

55. Hotspot Biesbosch

Beschrijving: De Biesbosch kan zich ontwikkelen tot een natuurlijk systeem en als buffer dienst doen om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Niet alleen om de gevolgen in het gebied zelf op te vangen, maar ook om problemen in omliggende laagliggende regio's op te lossen.
Uitvoering: -
Programma: KvR
Contactpersoon: ir. F. de Pater
Telnummer: 0317-48 6540
Email: [email protected]
Looptijd: -
Website: http://www.klimaatmagazine.nl/KM3/Hotspots.pdf
Budget: -
Keywords: landelijk gebied, stedelijk gebied, ruimtelijke ordening, hotspot

56. Hotspot Groningen

Beschrijving: De provincie Groningen wil haar volgende omgevingsplan klimaatbestendig maken. Er is nu een projectvoorstel gemaakt waar veel aandacht is voor inhoud en proces. Bij proces moeten we denken aan het ontwikkelen van plan- en besluitvormingsmethodes en van instrumenten, die gebruikt kunnen worden om het plan op te stellen en uit te voeren. Andere provincies worden gevraagd om mee te denken en te reflecteren op proces en inhoud, waardoor kennis die ontwikkeld wordt, meteen wordt gedeeld. Kennis vanuit Groningse projecten zoals Grounds for Change en vanuit de KvR-onderzoekprojecten worden in de hotspot Groningen toegepast.
Uitvoering: -
Programma: KvR
Contactpersoon: ir. F. de Pater
Telnummer: 0317-48 6540
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: landelijk gebied, stedelijk gebied, ruimtelijke ordening, hotspot

57. Institutions for Adaptation: The Capacity and Ability of the Dutch Institutional Framework to Adapt to Climate Change (IC12)

Beschrijving: Governmental institutions tend to create continuity in policy outcomes rather than change. They evolve at most incrementally to deal with societal problems. Since science provides information about the potential climate changes that will influence and challenge society, it becomes increasingly necessary to understand the resilience of institutions to deal with such structural changes. Against this background, this project aims to understand the capacity and ability of institutions to adapt to climate change. The research questions are: How can the resilience and adaptive capacity of Dutch institutions from local through to national level to the impacts of climate change be assessed? What are the key implications of such an assessment? What general and specific recommendations flow from such an assessment, both in terms of theory and in terms of policy? The assessment has normative and empirical components and will build on multi-level and multi-actor governance theory and institutional analysis. The focus will be on adaptation strategies, specifically in the policy fields of water, spatial planning, nature and agriculture in the Netherlands.
Uitvoering: WUR,VU,Radboud Universiteit,TUD,DHV
Programma: KvR
Contactpersoon: Judith E.M. Klostermann
Telnummer: 0317-486427
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: landelijk gebied, stedelijk gebied, ruimtelijke ordening

58. Landgebruiksontwikkelingen in een veranderend klimaat (LANDS) (IC3)

Beschrijving: Het LANDS project bekijkt vanuit een crosssectorale invalshoek hoe landgebruiksveranderingen, ingegeven door klimaatverandering, kunnen worden vertaald naar nationale adaptatiestrategieën en regionale maatregelen. Men kijkt daarbij naar landbouw, industrie, woningbouw en natuur. Er zijn 2 cross-sectorale thema’s benoemd: waterbeheer en natuurbeheer. Via landgebruiksmodellerig wordt gekeken waar er potentiële ruimtelijke kansen en conflicten bestaan onder verschillende scenario’s. Het project integreert de resultaten van de projecten binnen het adaptatie thema in een “land use scanner”. Dit op sociaal economische en klimaatscenario’s gebaseerde instrument, gebruikt in een GIS omgeving, zal inzichten opleveren in mogelijke toekomstige ruimteclaims van adaptatiestrategieën in Nederland.
Uitvoering: VU,Alterra,MNP
Programma: KvR
Contactpersoon: dr. M. Kuijpers-Linde / drs. E. Koomen
Telnummer: -
Email: [email protected] / [email protected]
Looptijd: 2004-2009
Budget: -
Keywords: waterbeheer, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, simulatie

59. Kosten-baten analyse van adaptatie en mitigatie mogelijkheden voor klimaatveranderingen: methoden en toepassingen (IC5)

Beschrijving: Dit project beoogt een consistente methode te ontwikkelen voor de toepassing van integrale kosten-baten analyse, multicriteria analyse en andere afwegingsmethoden op het gebied van het klimaatvraagstuk en ruimtelijke ordening. Er zullen vooral analyses worden uitgevoerd van besluitvorming onder onzekerheid en onomkeerbaarheid. De methodiek zal ook worden toegepast op praktijksituaties binnen verschillende andere projecten van het BSIK-KvR programma (waterbeheer, duurzame energie, kustgebied).
Uitvoering: WUR,VU,ARCADIS
Programma: KvR
Contactpersoon: prof. E.C. van Ierland
Telnummer: 0317 4 84307
Email: [email protected]
Looptijd: 2004-2009
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=9&j=3&k=0&p=0&itemid=190
Budget: -
Keywords: multi-criteria analyse, kosten en baten, ruimtelijke ordening

60. Klimaatatlas

Beschrijving: GIS-systeem met kaarten hoe klimaat gaat veranderen & effecten op huidig en toekomstig grondgebruik
Uitvoering: Alterra,DHV
Programma: KvR
Contactpersoon: Lodewijk Stuit / Annemarth Idenburg
Telnummer: 033-4683195
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: ruimtelijke ordening, database

61. Klimaatverandering - probleem of kans?

Beschrijving: In opdracht van het BSIK programma Klimaat voor Ruimte heeft Bureau Stroming (samen met Stichting Ark) een eerste verkenning gemaakt. Twee oplossingsrichtingen komen daarbij aan bod: "Robuuste oplossingen" op cruciale plekken: bijv. in de Biesbosch, bij de Hondsbossche Zeewering, langs de Grensmaas en in het rivierengebied; en "Intelligente mechanismen" die op meerdere plekken toepasbaar zijn: water bergen bij de bron en het aanspreken van stedelijk kapitaal om de gewenste ontwikkelingen te financieren.
Uitvoering: Bureau Stroming
Programma: -
Contactpersoon: -
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: 2005
Budget: -
Keywords: ruimtelijke ordening, natuur, water

62. ME6 - Hulpmiddelen voor het maken van ruimtelijke keuzes voor de toekomst van de Veenweidegebieden

Beschrijving: Dit project integreert ruimtelijke informatie over het Veenweidegebied van project ME1, ME5 binnen KvR en het project ‘Waarheen met het veen’ uit LmW. Het betreft ruimtelijke informatie die gebaseerd is op verschillende klimaat, waterbeheer en landgebruikscenario’s. Ruimtelijke informatie wordt op dusdanige wijze geselecteerd en bewerkt, dat deze gebruikt kan worden in de besluitvorming over veranderingen in de inrichting en beheer van het Veenweidegebied.
Uitvoering: IVM
Programma: KvR
Contactpersoon: dr. R. Janssen
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: 2004-2009
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=9&j=3&k=0&p=0&itemid=190
Budget: -
Keywords: klimaat, waterbeheer, landgebruik

63. Mitigatie & adaptatie en Landgebruik (integratie Image)

Beschrijving: Hoofddoel is het ontwikkelen en toepassen van een geïntegreerd framework voor landgebruik gerelateerde emissie reductie opties voor broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas). Verschillende mitigatie strategieën zullen worden geëvalueerd, met specifiek nadruk op de drijvende kracht achter landgebruikverandering, waarbij het onderzoek zich richt op alle schaalniveaus (lokaal, nationaal, continentaal, globaal). Project heeft een duidelijke relatie tussen landgebruik, services en groen/blauwe inrichting.
Uitvoering: Alterra
Programma: Onderbouwing klimaat adaptatie maatregelen
Contactpersoon: Gert Jan Nabuurs
Telnummer: 0317 4 77897
Email: [email protected]
Looptijd: 2006-onbekend
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-02/003/23/beschrijving.htm
Budget: 98.000
Keywords: landgebruik, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, water

64. Operatie Dubbelkrimp

Beschrijving: De studie is met name gericht op de Zuidvleugel. Daar zien we niet alleen bedreigingen, maar ook kansen. We organiseren daarover een klein congres aan het einde van dit jaar. Daarnaast publiceren we hierover een boek. Hiermee willen we het onderwerp op de beleids- en onderzoeksagenda zetten zodat het bij de beleidsmedewerkers bij de ministeries in hun systeem zit.
Uitvoering: Nienhuis landschapsarchitectuur,Alterra,MUST stedebouw
Programma: -
Contactpersoon: Steven van Schuppen
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: -
Website: http://www.dubbelkrimp.nl/
Budget: -
Keywords: ruimtelijke ordening

65. Opvang van de effecten van klimaatverandering: adaptatie van gebiedenbeleid (EHS)

Beschrijving: De verandering van het klimaat gaat een aardverschuiving veroorzaken in het Nederlandse natuurbeleid. Ecosystemen en soorten gaan veranderen, maar omdat klimaatverandering de effecten van versnippering van de Nederlandse natuur uitvergroot, is het de vraag in hoeverre de voorziene uitvoering van de Ecologische HoofdStructuur (EHS) wel opgewassen is tegen klimaatverandering?
Uitvoering: Alterra,PRI
Programma: -
Contactpersoon: Dr. C.C. Vos
Telnummer: 0317-477951
Email: [email protected]
Looptijd: 01/2005 - 12/2007
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-01/004/231786-01/
Budget: -
Keywords: klimaat, exploitatie en beheer fysieke milieu, ruimtelijke ordening, ecologie, EHS

66. P3075 - Urban Flood Management (UFM)

Beschrijving: The Dutch have a long tradition of structural defences against flood disasters. To a lesser extent the same holds true for the Germans and the English. There is a growing recognition that these structural solutions alone may not be the optimal response to control future flood disasters. Moreover, there is an increasing awareness that societal developments such as rapid urbanisation and global climatic changes increase flood risks and thus call for long-term planning strategies to manage these risks, in which sustainable water management is an important guiding principle in the planning process. Areas of specific concern are the vulnerable, rapid growing ‘hot spots’ in deltaic and coastal regions such as of the partner cities: London metropolis (e.g. the Thames Gateway), the Hamburg-region and the historical centre and it’s borders of the city Dordrecht. This is the outline of a European project where the partner cities are looking for the exchange and development of knowledge and experience.
Uitvoering: Gemeente Dordrecht,Ministry of Urban Development and Environment of Hamburg,Technical University Harburg Hamburg,Waterschap Hollandse Delta,Environment Agency (UK),Dura Vermeer Groep,WL
Programma: LmW
Contactpersoon: E.T.G. Kelder
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: 812.500
Keywords: stedelijk waterbeheer, water, ruimtelijke ordening

67. Robuuste verbindingen; ruimtelijke strategie voor het opvangen van effecten van klimaatverandering

Beschrijving: De robuuste verbindingen (RV) zijn aanvullend beleid op de EHS, ter verbetering van de ruimtelijke samenhang. Klimaatverandering zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Er is behoefte aan inzicht in hoeverre de RV in staat zullen zijn veranderingen in de verspreiding van soorten mogelijk te maken, om zo de gevolgen van klimaatverandering voor de biodiversiteit in Nederland op te kunnen vangen.
Uitvoering: Alterra
Programma: -
Contactpersoon: Dr. C.C. Vos
Telnummer: 0317-477951
Email: [email protected]
Looptijd: 01/2005 - 12/2008
Website: http://www.branchproject.org
Budget: 46.000
Keywords: natuur en landschap, ruimtelijke ordening, database, simulatie, ecologie

68. Socio-economic scenarios for climate change assessments

Beschrijving: This project will generate socio-economic scenarios for climate impacts and adaptation research and policy in The Netherlands. The scenarios and scenario resources (storylines, parameter values, numerical and simulation models and process guidance) will be designed with and for stakeholders in the BSIK Programmes Klimaat voor Ruimte (KvR) and Leven met Water (LmW), with particular focus on spatial planning issues related to climatic change.
Uitvoering: IVM
Programma: -
Contactpersoon: Prof.dr. F.G.H. Berkhout
Telnummer: 020-5989525
Email: [email protected]
Looptijd: 11/2006 - 12/2007
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1318973/
Budget: -
Keywords: beleid, ruimtelijke ordening, socio-economische scenario's

69. Tailoring climate information for impact assessment (CS7)

Beschrijving: Aan de hand van een zestal case studies worden verschillende vormen van klimaatscenario's toegespitst op specifieke adaptatie-sectoren. In nauw overleg met de belanghebbenden wordt iteratief de vraag naar en het aanbod van klimaatinformatie op elkaar afgestemd en wordt de informatie geleverd en getest.
Uitvoering: KNMI,RIZA,FutureWater,RIKZ,Ecofys,Alterra
Programma: KvR
Contactpersoon: Bart vd Hurk
Telnummer: 030 2206338
Email: [email protected]
Looptijd: nov 2004 t/m eind 2011
Budget: > 1 M incl eigen bijdrage
Keywords: klimaatverandering, klimaatscenario's, tailoring, vraag-aanbod, adaptatie