Water


75. “Blokkendoos” waterveiligheid 21e eeuw

Beschrijving: Ontwerpen van een interactieve manier (in de vorm van een “blokkendoos”) om de landelijke discussie in Waterveiligheid 21e eeuw door visualisaties, informatie en een eenduidige gegevens- en kennisbasis verder vorm te geven. De gebruiker krijgt op een PC-scherm de effecten op de waterveiligheid inzichtelijk van klimatologische, ruimtelijke en economische scenario’s in de 21e eeuw én ziet een keuzemenu met uiteenlopende maatregelen voor de waterveiligheid.
Uitvoering: Landelijke Waterdienst
Programma: -
Contactpersoon: J. Kind
Telnummer:
Email:
Looptijd: gereed 2009
Budget: -
Keywords: veiligheid, communicatie

76. Aandacht voor Veiligheid (A13)

Beschrijving: Het algemene doel van het project ‘Aandacht voor Veiligheid’ is een Discussie Ondersteunend Systeem (DOS) te ontwikkelen waarmee de bestendigheid van het veiligheidsbeleid voor de komende 15-20 jaar geanalyseerd kan worden tegen veranderingen op de lange termijn (50-100 jaar) zoals klimaat, bodemdaling, ruimtegebruik en bestuurlijke veranderingen. Op grond van deze analyse worden nieuwe veiligheidsperspectieven ontworpen die zijn toegesneden om te gaan met deze langetermijnveranderingen.
Uitvoering: IvM,WL,TUD,MNP,TNO,RIZA,RIKZ,WUR,VROM
Programma: KvR
Contactpersoon: dr. J.C.J.H. Aerts
Telnummer: 020 5989528
Email: [email protected]
Looptijd: 11/2006 - 12/2007
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=9&j=3&k=0&p=0&itemid=190
Budget: -
Keywords: veiligheid, klimaat, ruimtelijke ordening

77. Ruimtegebruik op en in de Noordzee bij een veranderend klimaat (A6)

Beschrijving: Dit onderzoek is erop gericht om een gedetailleerd ruimtelijk beeld te geven van de vroegere, huidige en toekomstige karakteristieken van het mariene ecosysteem (algen, vis en waterkwaliteit) in de Noordzee, daarbij ligt de nadruk op het Nederlands continentaal plat. Gekeken wordt wat de invloed is van klimaatverandering op variabelen zoals CO2 uitwisseling in het ecosysteem, temperatuur en nutriëntendynamiek. Er wordt daarbij onderzocht wat de consequenties zullen zijn voor de visserij sector (productiviteit) en de biodiversiteit via modellering. Voorts zal dit project een management tool ontwikkelen waarmee de complexiteit van het klimaat met het ecosyteem beter begrepen kan worden en verschillende ruimtelijke waarden van de Noordzee met elkaar afgewogen kunnen worden, zoals natuurwaarden, visproductie en energiewinning.
Uitvoering: NIOZ,Alterra,VU
Programma: KvR
Contactpersoon: Drs J. Asjes (Jakob)
Telnummer: 0255 5 64785
Email: [email protected]
Looptijd: 2006-onbekend
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=9&j=3&k=0&p=0&itemid=190 / http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-02/003/24b/beschrijving.htm
Budget: 85.000
Keywords: zee, visserij, waterkwaliteit, biodiversiteit, natuur

78. Aanpassing aan weersextremen in grensoverschrijdende stroomgebieden (A7)

Beschrijving: Dit project beoogt de kennis te leveren voor de ontwikkeling van nieuwe transnationale adaptatiestrategieën binnen het Rijnstroomgebied. Het project onderzoekt daartoe klimaatscenario’s tot 2050, waarbij gekeken wordt welke strategieën in Nederland en Duitsland ook robuust zullen zijn onder de klimaatscenario’s tot 2100. Het project zal ook ingaan op de rol van waterschappen bij het omgaan met extreme weersgebeurtenissen.
Uitvoering: IVM,VU,Alterra,WL,FutureWater,RIZA,KNMI
Programma: KvR
Contactpersoon: dr. J.C.J.H. Aerts
Telnummer: 020 5989528
Email: [email protected]
Looptijd: 2005-2009
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=9&j=3&k=0&p=0&itemid=190
Budget: -
Keywords: water, klimaatscenario's, simulatie, modellen

79. Financiële arrangementen voor rampschade bij klimaatverandering (A9)

Beschrijving: In dit project worden adaptatie strategieën ontwikkeld en geëvalueerd, die gebaseerd zijn op verzekering tegen het risico en de schade door extreem weer in Nederland. Onderzocht wordt hoe zulke strategieën complementair aan en consistent met maatregelen in het waterbeheer gemaakt kunnen worden. Het project zal zich richten op methodes om risico’s zowel geografisch als over verschillende publieke en private sectoren te spreiden.
Uitvoering: IVM,Rabobank,Interpolis,FutureWater
Programma: KvR
Contactpersoon: Laurens Bouwer
Telnummer: 020-5989536
Email: [email protected]
Looptijd: 2004-2009
Website: http://www.adaptation.nl
Budget: 700.000
Keywords: verzekering, extreem weer, waterbeheer, adaptatie, economic loss

80. ADAPT, Adaptation to Changing Environments. Water, Climate, Food, and Nature

Beschrijving: Climate change and variability is seen as an important threat to food security and environmental protection for river basins. The ADAPT project aims at developing and evaluating adaptation strategies for river basins to alleviate negative impacts of climate change and variability.
Uitvoering: IVM
Programma: -
Contactpersoon: dr. J.C.J.H. Aerts
Telnummer: 020 4449528
Email: [email protected]
Looptijd: 2001-2007
Budget: -
Keywords: water, landbouw, natuur, voedsel

81. Adaptatie grote rivieren (ACER)

Beschrijving: In ACER zullen adaptatiestrategieën onder verschillende klimaat en management scenario’s beschreven en geëvalueerd worden voor overstromingspreventie en extreme droogte in het stroomgebied van de Rijn.
Uitvoering: Alterra
Programma: Onderbouwing klimaat adaptatie maatregelen
Contactpersoon: Eddy Moors
Telnummer: 0317 4 86431
Email: [email protected]
Looptijd: 2006-onbekend
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-02/003/21/beschrijving.htm
Budget: 55.000
Keywords: water, rivieren

82. KUST

Beschrijving: Het project Kust heeft als belangrijkste onderzoeksvraag het bestuderen van de lange termijn effecten op ecologie en morfologie van het kustsysteem in relatie tot klimaatverandering.
Uitvoering: RIKZ
Programma: -
Contactpersoon: Jaap Graveland
Telnummer: 0118 - 672283
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: kust, zee

83. ComCoast

Beschrijving: ComCoast - ‘COMbining functions in COASTal zones’ - is een Europees project dat een innovatieve en duurzame oplossing wil realiseren om brede kustgebieden te ontwikkelen die enerzijds beschermen tegen overstromingen in de breedte: een geleidelijke overgang van zee naar land in brede waterkeringszones.
Uitvoering: Rijkswaterstaat
Programma: -
Contactpersoon: Frans Hamer
Telnummer: 015 25 18 442
Email: [email protected]
Looptijd: 2004-2007
Website: http://www.comcoast.org
Budget: -
Keywords: kust, overstroming, zee

84. Compartimenteringsstudie

Beschrijving: De compartimenteringsstudie waar en onder welke voorwaarden het compartimenteren van dijkringen een zinvolle bijdrage kan leveren aan waterveiligheid.
Uitvoering: Waterdienst,Deltares
Programma: -
Contactpersoon: Helmus vd Langemheen
Telnummer: 026-3688216
Email:
Looptijd: 2007-2008
Budget: 2 M
Keywords: dijken, veiligheid

85. Coordination strategies for realizing adaptive river management

Beschrijving: Climate change influences water discharge on the Rhine. Adaptation is necessary. However realizing adaptive river management is difficult because water management is divided. There is a need for more coordination between politics and policy, between different organizations, between policy levels, between policy domains and between policy programs.
Uitvoering: SENSE
Programma: -
Contactpersoon: W. Egas
Telnummer: -
Email: -
Looptijd: 09/2005 - 09/2009
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1317206/
Budget: -
Keywords: waterbeheer, rivierafvoeren, beleid

86. Veiligheid tegen overstromingen

Beschrijving: Om onze veiligheid ook in de toekomst te kunnen garanderen, doen we onderzoek naar de sterkte van dijken en de zeewering en brengen we in kaart met welke waterpeilen en golfbelastingen we in de toekomst rekening moeten houden. We kijken daarbij vooral naar de wisselwerking tussen de belasting van de waterkeringen en de sterkte van die keringen. Ook kijken we naar de effecten van waterstandsverlagende maatregelen - denk aan maatregelen in het kader van Ruimte voor rivieren – en de gevolgen die droogte kan hebben op de sterkte van waterkeringen. Verder doen we onderzoek naar de gevolgen en de maatschappelijke acceptatie van overstromingen.
Uitvoering: WL,GeoDelft,TUD,Unesco-IHE
Programma: DC
Contactpersoon: Erik Mosselman
Telnummer: 015 285 8569
Email: [email protected]
Looptijd: -
Website: http://www.delftcluster.nl/website/nl/page81.asp
Budget: -
Keywords: overstroming, water, veiligheid

87. Integraal stedelijk waterbeheer

Beschrijving: Stedelijke gebieden kampen met diverse waterproblemen: de waterkwaliteit is slecht en er is te weinig of te veel water. Vooral dat laatste, wateroverlast, komt steeds vaker voor. Voor het oplossen van deze problemen en het verwezenlijken van een duurzaam stedelijk watersysteem is integrale kennis nodig. Wij ontwikkelen en bundelen innovatieve kennis waarmee partijen op een afgewogen manier tot een duurzame inrichting en een duurzaam beheer van het stedelijke watersysteem kunnen komen. Denk aan instrumenten voor het voorspellen van de effecten op het watersysteem van klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, maar ook aan modellen om de effecten te kwantificeren van veranderingen in het watersysteem op stedelijke functies, zoals bebouwing en waterwinning.
Uitvoering: KIWA,Unesco-IHE,TUD,TNO,WL
Programma: DC
Contactpersoon: Peter Hesen
Telnummer: 030 606 97 18
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: stedelijk waterbeheer, instrumentarium, simulatie, modellen

88. Droogtestudie

Beschrijving: De Droogtestudie Nederland heeft de (potentiële) watertekorten geanalyseerd en daaruit bouwstenen voor de watertekortopgave afgeleid. Met behulp van deze bouwstenen wordt het beleidstraject gestart voor het bepalen van de bandbreedte voor de watertekortopgave. De resultaten worden vastgelegd in de “decembernota 2005”.
Uitvoering: RIZA,WL,KNMI
Programma: -
Contactpersoon: J.J. Beersma
Telnummer: 030 2206 475
Email: [email protected]
Looptijd: 2001-2007
Website: http://www.droogtestudie.nl/
Budget: -
Keywords: water, droogte, beleid

89. Effect of Climate Change on Urban Water Management Design Criteria.

Beschrijving: Does the intensity of extreme short duration rainfall change in the same way as that of daily rainfall? And what are the effects on the design of urban drainage systems? Estimates Based on the KNMI'06 Climate Scenarios.
Uitvoering: KNMI,TUD
Programma: -
Contactpersoon: Janette Bessembinder / Frans van de Ven
Telnummer: 030 2206853 / 06 51835010
Email: [email protected] / [email protected]
Looptijd: december 2006 tot en met october 2007
Website: http://www.citg.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=8f9accb2-8338-4e28-a1ad-7a4ab91f2cc0&lang=en
Budget: -
Keywords: extreme neerslag, stedelijk waterbeheer, klimaatscenario's

90. Exploring multifunctional land uses as an adaption strategy to climate change in the Netherlands

Beschrijving: Het ontwikkelen van methodieken om maatregelen (adaptaties) ten behoeve van klimaatveranderingen te kunnen vergelijken. Onderzocht is welke huidige subsidievormen kansrijk zijn bij adaptatiemaatregelen, op welke wijze autonoom beleid is georganiseerd en op welke wijze adaptatiebeleid vormgegeven zal moeten worden.
Uitvoering: Alterra,LEI
Programma: Draagvlak en haalbaarheid klimaat regelen
Contactpersoon: Rene Verburg
Telnummer: 070 33 58207
Email: [email protected]
Looptijd: 2006-onbekend
Website: http://www.kennisonline.wur.nl/KB/KB-02/004/27b/beschrijving.htm
Budget: 65.000
Keywords: waterzuivering, biodiversiteit, energie, waterberging

91. Extremes: Floods and droughts

Beschrijving: Doel is na te gaan in welke mate hydrologische extremen (met name droogte) worden beïnvloed door klimaatsverandering (analyse van verleden – 20e eeuw en toekomst – 21e eeuw) via waarnemingen en modellen op verschillende schalen, alsmede aan te geven welke rol menselijke factoren spelen (attributie), inclusief de betrouwbaarheid.
Uitvoering: WUR,Centre for Ecology and Hydrology,Wallingford (UK),University of Oslo (Norway),University de Catalunya,Barcelona (Spain),Polish Academy of Sciences,Poznan (Poland),Comenius University,Bratislava (Slovakia),Max Planck Institute,Hamburg (Germany),Danish
Programma: WATCH: WATer and global CHange
Contactpersoon: Dr.ir. Henny A.J. van Lanen
Telnummer: 0317 482418
Email: [email protected]
Looptijd: 2007-2011
Budget: 1.7 M
Keywords: water, simulatie, droogte, Europa, modellen

92. Gevolgen klimaatverandering op de hydrologische randvoorwaarden voor landbouw en natuur in NL

Beschrijving: Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de veranderingen in de waterbeschikbaarheid en de watervraag als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast zal in het kader van dit project gekeken worden welke (extra) claim de veranderingen in de watervraag leggen op het ruimtegebruik. Hierbij gaat het zowel om piekberging als vooraadberging.
Uitvoering: Alterra
Programma: -
Contactpersoon: Drs.ing. J.W.J. van der Gaast
Telnummer: 0317-486551
Email: [email protected]
Looptijd: 01/2007 - 12/2008
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1321140/
Budget: -
Keywords: water, landbouw, natuur

93. Bestuurlijk aanpassen aan klimaatverandering (IC12)

Beschrijving: Adaptatie vergt ingrijpende veranderingen in beleid en bestuur. Om dit te onderzoeken start een vierjarig onderzoeksproject dat zich richt op de beleidsterreinen water, ruimtelijke ordening, landbouw en natuur. Centrale vragen zijn: Hoe kunnen we de veerkracht bepalen van instituties ten opzichte van klimaatverandering? Wat zijn de belangrijkste conclusies voor de Nederlandse instituties en tot welke aanbevelingen leidt dit?
Uitvoering: Stichting Natuur en Milieu,Natuur en Milieu Overijssel,Radboud Ziekenhuis,DHV,waterschap Rivierenland,waterschap Brabantse Delta,provincie Zuid-Holland,VROM,V&W
Programma: KvR
Contactpersoon: Judith E.M. Klostermann
Telnummer: 0317-486427
Email: [email protected]
Looptijd: -
Website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro1/general/start.asp?i=1&j=4&k=0&p=0&itemid=172
Budget: -
Keywords: water, ruimtelijke ordening, landbouw, natuur

94. Innovatieprogramma Watertechnologie

Beschrijving: Schoon, helder water binnen handbereik. Zo alledaags dat de meeste Nederlanders er niet bij stilstaan dat er veel werk achter de schermen nodig is om de hoeveelheid en kwaliteit van drink- en afvalwater op peil te houden. Om ook in de toekomst de levering van de juiste waterkwaliteit te kunnen garanderen is continue innovatie nodig. Om deze innovatie te stimuleren en ondersteunen heeft de Stuurgroep Watertechnologie in samenwerking met het Netherlands Water Partnership en het ministerie van Economische Zaken een ambitieus innovatieprogramma opgesteld.
Uitvoering: SenterNovem
Programma: -
Contactpersoon: Maurice Luijten
Telnummer: 06-46751989
Email: [email protected]
Looptijd: mei-september 2007
Website: http://www.senternovem.nl/watertechnologie/
Budget: 1.000.000
Keywords: drinkwater, afvalwater, innovatie, samenwerking

95. INSIDE

Beschrijving: Het ontwikkelen, testen en het stimuleren van de toepassing van vernieuwende oplossingen om dijken duurzaam, veilig, ruimtebesparend en kosteneffectief te versterken om de waterkerende functie ook in de toekomst veilig te stellen. Het project is een speurtocht naar duurzame en veilige innovaties.
Uitvoering: Dienst Weg- en Waterbouw
Programma: -
Contactpersoon: Marjolein van Leeuwen
Telnummer: 0182-540650
Email: [email protected]
Looptijd:
Website: http://www.waterinnovatiebron.nl
Budget: -
Keywords: dijken, veiligheid

96. Invloed van klimaatverandering op waterbeheer voor riviergebieden

Beschrijving: Impact en adaptie op veranderingen in klimaatverandering en rivierafvoeren voor lokale waterbeheerders
Uitvoering: FutureWater,IVM,KNMI
Programma: KvR
Contactpersoon: Dr. P. Droogers
Telnummer: 0317-460050
Email: [email protected]
Looptijd: 01/2005 - 12/2008
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1313387/
Budget: < 50.000
Keywords: waterbeheer, rivierafvoeren

97. Klimaatbestendige verwerking van regenwater in bebouwd gebied

Beschrijving: Dit is een conceptnotitie van het professionele veld op het gebied van riolering en water in de stad. Hierin geven wij onze visie op een klimaat- en toekomstbestendige omgang met overtollig regenwater. Aanleiding is de verwachting dat het door de klimaatontwikkelingen vaker harder zal regenen. De kans op wateroverlast in de stedelijke omgeving neemt daardoor toe. Het doel van deze conceptnotitie is technische keuzes te onderbouwen en input te geven aan de beleidsontwikkeling op nationaal en lokaal niveau.
Uitvoering: Stichting RIONED
Programma: -
Contactpersoon: Hugo Gastkemper / Harry van Luijtelaar
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: 2007
Website: http://www.riool.net/riool/binary/retrieveFile?instanceid=20&itemid=2914
Budget: -
Keywords: riolering, stedelijk waterbeheer, extreme neerslag

98. Klimaateffecten op waterkwaliteit en KRW doelen

Beschrijving: Op basis van expert interviews met waterbeheerders, mini-enquetes, media-onderzoek en een expert workshop zijn de verwachte klimaateffecten geinventariseerd.
Uitvoering: Royal Haskoning,RIZA
Programma: -
Contactpersoon: Ton Schomaker
Telnummer: 073-6874186
Email: [email protected]
Looptijd: september 2006- januari 2007
Budget: -
Keywords: kaderrichtlijn, waterkwaliteit, ecologie

99. Klimaatontwikkeling en Riolering: Strategie Maatregelen

Beschrijving: Het doel van het project was strategieën te formuleren om vooral kosteneffectief te kunnen inspelen op een mogelijke ontwikkeling van het klimaat. De aandacht is gericht op het (afval)watersysteem in het stedelijke gebied, in het bijzonder op het functioneren van de riolering en alternatieve technieken om regenwater te verwerken.
Uitvoering: Tauw,Arcadis,DHV
Programma: -
Contactpersoon: Harry van Luijtelaar
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: 2006
Website: http://www.riool.net/riool/binary/retrieveFile?instanceid=20&itemid=2360
Budget: -
Keywords: riolering, stedelijk waterbeheer, extreme neerslag

100. Klimaatverandering en grondwatervoorraad

Beschrijving: Betreft verkenning naar ontwikkeling grondwatervoorraad met het oog op klimaatverandering. Hoe gaat de zoete grondwatervoorraad zich naar de toekomst ontwikkelen ? Zal de grondwatervoorraad toe- of afnemen ? Is het mogelijk dat er schaarste voor mens en natuur ontstaat ?
Uitvoering: TNO
Programma: -
Contactpersoon: Roelof Stuurman
Telnummer:
Email:
Looptijd:
Budget: -
Keywords: grondwater, waterschaarste

101. Klimaatverandering en waterkwaliteit

Beschrijving: Het doel van het project is drieledig: (A) een beschrijving geven van de mogelijke effecten van klimaatverandering op de chemische en ecologische waterkwaliteit in Fryslân, (B) identificatie van de consequenties voor het waterkwaliteitsbeleid en (C) opstellen van relevante vragen die in een mogelijke vervolgstudie kunnen worden vertaald naar toekomstig beleid en maatregelen.
Uitvoering: FutureWater,Alterra
Programma: -
Contactpersoon: Dr. P. Droogers
Telnummer: 0317-460050
Email: [email protected]
Looptijd: 2006
Website: http://www.futurewater.nl/nl/projecten/klimaatveranderingenwaterkwaliteit
Budget: < 50.000
Keywords: waterkwaliteit, waterzuivering, beleid

102. Klimaatverandering en zeespiegelstijging

Beschrijving: Het project gebruikt (internationale) gegevens met betrekking tot klimaatverandering en bodemdaling voor bepaling van de verwachte zeespiegelstijging en effecten daarvan voor de Nederlandse kust. Daarnaast zijn mogelijke veranderingen in het stormklimaat (frequentie en zwaarte van stormen) en de effecten daarvan op de Nederlandse kust onderwerp van studie. RIKZ adviseert DG Water over de stand van zaken en verwachte ontwikkelingen m.b.t. relatieve zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering en bodemdaling. Dit deelproject levert gegevens over zeespiegelstijging voor het vaststellen van de hydraulische randvoorwaarden, en daarmee ook voor het bepalen van de beschermingsniveaus voor kustplaatsen en voor de versterking van de zwakke schakels.
Uitvoering: RIKZ,KNMI
Programma: -
Contactpersoon: Douwe Dillingh
Telnummer: 070-3114356
Email: [email protected]
Looptijd: 2005-2009
Budget: -
Keywords: zeespiegelstijging, windenergie

103. NeWater

Beschrijving: The project aims to develop ‘New approaches to adaptive water management under uncertainty’. The central tenet of the NeWater project is a transition from currently prevailing regimes of river basin water management into more adaptive regimes in the future. This transition calls for a highly integrated water resources management concept. NeWater identifies key typical elements of the current water management system and focuses its research on processes of transition of these elements to adaptive IWRM.
Uitvoering: Alterra,WUR,TUD,UM,UT,VU
Programma: Onderbouwing klimaat adaptatie maatregelen
Contactpersoon: Ir. A. (Fons) Jaspers
Telnummer: 0317 4 86470
Email: [email protected]
Looptijd: 2005-onbekend
Website: http://www.newater.info
Budget: 153.000
Keywords: water, waterbeheer, rivierafvoeren

104. Ontwikkelen Onderzoeksprogramma "Gevolgen van klimaatveranderingen voor het regionale waterbeheer"

Beschrijving: Op basis van een groot aantal interviews met waterschappers en een workshop zijn de klimaatgerelateerde onderzoeksvragen op de werkvelden waterkeren, waterbeheer en waterketen geinventariseerd en is een meerjarig onderzoeksprogramma opgesteld
Uitvoering: Royal Haskoning,STOWA
Programma: -
Contactpersoon: Roelof Moll
Telnummer: 024-3284469
Email: [email protected]
Looptijd: januari-juni 2007
Budget: -
Keywords: waterkeren, waterkwaliteit, waterbeheer, waterketen, ecologie

105. Toekomstverkenning alternatieve bronnen

Beschrijving: Beleidsmatig groeit het besef dat zuinig omgegaan moet worden met de beschikbare waterbronnen. Dit onderwerp staat op dit moment sterk in de belangstelling door de aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering (bijvoorbeeld verdroging) en Europese doelstellingen ten aanzien van de waterkwaliteit, zoals verwoord in de Kaderrichtlijn Water. Het gebruik van kwalitatief goed grond- en oppervlaktewater voor industriële toepassingen staat hierdoor onder druk. De verwachting is dat ernaar zal worden gestreefd om de onttrekking van grondwater en oppervlaktewater voor industriële toepassingen in de toekomst verder te beperken. Dit onderzoek heeft tot doel om te verkennen welke alternatieve bronnen (denk aan hergebruik effluent, inzet boezemwater etc.) direct of door middel van nieuw in te zetten technologie kosten-efficiënt en snel beschikbaar gemaakt kunnen worden voor toepassing als proces- en/of koelwater.
Uitvoering: KIWA
Programma: Onderzoeksprogramma Industrie en Water OPIW 2007
Contactpersoon: -
Telnummer: 030 606 95 11
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: waterbronnen, alternatieven, industrie, kaderrichtlijn

106. Transities DSW

Beschrijving: Leven met water in plaats van vechten tegen water wordt ook de uitdaging voor het stedelijk waterbeheer. Om dat voor elkaar te krijgen moet de waterhuishouding in de stad anders worden georganiseerd, zonder de strikte scheiding tussen onderdelen van waterfuncties die nu bestaat. Het stedelijk waterbeheer moet op een nieuwe leest worden geschoeid, in overeenstemming met de wensen van de samenleving en de verwachte klimaatverandering. Daarvoor zijn louter technische maatregelen niet voldoende; het gaat om een transitie in het waterbeheer.
Uitvoering: TUD,Waterschap Noordhollands Noorderkwartier,Erasmus Universiteit Rotterdam,Gemeente Heerhugowaard,Gemeente Rotterdam,WL,VEWIN/KIWA,TAUW,STOWA,DWR
Programma: LmW
Contactpersoon: dr. ir. F.H.M. van de Ven
Telnummer: 015 2784673
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: 650.000
Keywords: stedelijk waterbeheer

107. Waterberging in de diepte

Beschrijving: In perioden met veel of juist weinig neerslag is waterberging van groot belang. Ondergrondse waterberging kan een interessant alternatief vormen voor waterberging in het oppervlaktewater. Door het water in de ondergrond te pompen als er veel regen valt, en het weer op te pompen in tijden van droogte ontstaat ruimte voor de opslag van water en kan worden bespaard op de capaciteit van de afwatering en verdroging in de zomer worden bestreden.
Uitvoering: IF Technology,KIWA Water Research,Gemeente Haarlemmermeer,Brouwer Communicatie Projecten,Hoogheemraadschap van Rijnland
Programma: LmW
Contactpersoon: drs. A. Willemsen
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: 61.500
Keywords: waterberging, grondwater

108. Waarheen met het veen?

Beschrijving: Er moet iets gebeuren om de veenweidegebieden in het westen van het land voor de langere termijn te behouden. Om de weidegebieden in stand te houden moet er bemalen worden, maar dit leidt tot inklinking van het veen, meer verzilting en bemalingskosten. Het gaat om het ontwikkelen, samen met belanghebbenden, van een samenhangende visie op veenweidegebieden, die rekening houdt met waterbeheer, bodem, ruimtegebruik en klimaat.
Uitvoering: Alterra,IVM,RIKZ,Rijkswaterstaat/RIZA,UU,Royal Haskoning,RIVM,MNP,H+N+S,CLM,LEI,Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden,Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht
Programma: LmW
Contactpersoon: dr. C. Kwakernaak
Telnummer: 0317 4 86438
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: 3.200.000
Keywords: veen, water

109. Eerst zuiveren dan bergen

Beschrijving: Op het landgoed Het Lankheet in Twente vindt een proef plaats met rietvelden die oppervlaktewater kunnen zuiveren. Door dit slim aan te pakken ontstaat een oplossing voor waterberging en waterkwaliteit. En door het riet te oogsten in de nazomer en het om te vormen tot biobrandstof, wordt ook nog groene energie opgewekt!
Uitvoering: PRI,Arcadis,LEI,Waterschap Rijn & IJssel,Landgoed Het Lankheet,Nationaal Groenfonds,Provincie Overijssel,LNV,Alterra
Programma: LmW
Contactpersoon: dr. A.K. van der Werf
Telnummer: 0317 47 58 62
Email: [email protected]
Looptijd: 2007
Website: http://www.waterparkhetlankheet.nl/
Budget: 70.000
Keywords: waterzuivering, berging, energie

110. Perspectieven in integraal waterbeheer

Beschrijving: Wat is de beste strategie voor toekomstig waterbeheer, als we rekening houden met alle onzekerheden? Dat is de centrale vraag in dit project. De onzekerheden liggen niet alleen op het gebied van klimaatverandering, hogere rivierafvoeren of juist droogteperioden, maar ook op het gebied van de maatschappelijke reactie daarop. Bijvoorbeeld: hoe reageert de maatschappij op een dreigende overstroming? Het vergt de integratie van bèta- en gammawetenschappen.
Uitvoering: ICIS,UU,Carthago Consultancy,WL,KNMI,RIZA,TNO
Programma: LmW
Contactpersoon: prof. dr. P. Martens
Telnummer: 045-5762855 / 043-3883555
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: 1.200.000
Keywords: maatschappij, waterbeheer

111. Leven met water op kleine eilanden

Beschrijving: Op veel kleine eilanden in de (subtropen), zoals Bonaire, is de zoetwatervoorziening een probleem, en met de verwachte zeespiegelstijging zal dit niet verbeteren. Ontzilting van zeewater is kostbaar en geen oplossing voor alles. Het duurzaam omgaan met de (beperkte) hoeveelheid zoet water, in combinatie met duurzame energie, is de toekomst.
Uitvoering: Acacia Institute,Bonaire Air Services,VU,AMFO ,STINAPA,Ecological Management Foundation,Bestuurscollege Bonaire
Programma: LmW
Contactpersoon: dr. J. Groen
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: 60.000
Keywords: waterzuivering, verzilting, energie

112. Regional sediment deficits in the Dutch lowlands

Beschrijving: Implications for long-term land-use options
Uitvoering: TNO,TUD,RIKZ,UT
Programma: -
Contactpersoon: M.J. van der Meulen
Telnummer: -
Email: [email protected]
Looptijd: 2007
Website: http://www.tno.nl/downloads%5CMJvdMetal_DutchSedimentDeficits_(JSS,7(1),9-16,2007).pdf
Budget: -
Keywords: water, sediment

113. SAFECOAST

Beschrijving: SAFECOAST heeft als doel bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de laaggelegen kustgebieden langs de Noordzee. SAFECOAST probeert de vraag te beantwoorden hoe de Noordzeekust in 2050 beheerd moet worden. Dit gebeurt onder meer door scenario’s voor klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkeling in de Noordzeelanden in beschouwing te nemen, methodes voor risicobeheersing te vergelijken, en een gezamenlijke visie te ontwikkelen op publiek bewustzijn van risico’s en op het toepassen van overstromingsrisico- en erosiemanagement als onderdeel van integraal kustzonebeheer in toekomstige ruimtelijke planning.
Uitvoering: RIKZ,DWW,MIL,MAER,DCA,NLWKN,MTP,EA
Programma: INTERREG
Contactpersoon: Niels Roode
Telnummer: 070 311 4368 / 0610298537
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: kustbeheer, zeespiegelstijging, ruimtelijke ordening

114. Veiligheid in Perspectief

Beschrijving: In Nederland speelt onder andere de principiële discussie over veiligheidsnormen die in 2008 tot conclusies moet leiden. In dat kader wordt het model voor optimale veiligheidsnormen dat HKV heeft ontwikkeld t.b.v. de KBA Ruimte voor de Rivier op een ook voor anderen hanteerbare manier geprogrammeerd.
Uitvoering: CPB,HKV
Programma: -
Contactpersoon: -
Telnummer: 070 338 33 80
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: veiligheid, overstroming

115. Veiligheid Nederland in Kaart (VNK)

Beschrijving: Studie naar overstromingskansen en gevolgen van overstromingen (landsdekkend). De verworven inzichten bieden in de toekomst een goede basis voor het opstellen van een nieuw afwegingskader voor maatregelen ter handhaving of verhoging van de veiligheid in relatie tot kosten en baten.
Uitvoering: Landelijke Waterdienst,UvW,IPO
Programma: -
Contactpersoon: H. Stefess
Telnummer:
Email:
Looptijd: tot 2009
Budget: -
Keywords: overstroming, veiligheid

116. Verkenning noodzaak grootschalige ruimtelijke maatregelen

Beschrijving: Om het regionale watersysteem in 2015 in kwantitatieve zin op orde te hebben voor 2050 bleken grootschalige ruimtelijke maatregelen ter voorkoming van wateroverlast niet noodzakelijk. Rekening houdend met de extra hoeveelheid water als gevolg van de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s en de toenemende ruimtedruk op langere termijn wordt in dit project een verkenning uitgevoerd waarbij de vraag is of deze huidige aanpak nog zal voldoen op de lange termijn (2050 en 2100) (“redden we het hiermee?”). Hiermee wordt inzicht verkregen in de noodzaak om op langere termijn al dan niet grootschalige ruimtelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van wateroverlast.
Uitvoering: -
Programma: DHV, Nelen & Schuurmans
Contactpersoon: Michelle Hendriks
Telnummer: 070-3519028
Email: [email protected]
Looptijd: mei-sept 2007
Budget: -
Keywords: wateroverlast, KNMI-scenario’s, modellen

117. Verzekering tegen overstromingsschade

Beschrijving: CPB is betrokken bij discussie over de problematiek van het verzekeren tegen overstromingsschade.
Uitvoering: CPB
Programma: -
Contactpersoon: -
Telnummer: 070 338 33 80
Email: [email protected]
Looptijd: -
Budget: -
Keywords: verzekering, overstroming, modellen

118. Water, Climate, Food and Environment: Adapting Strategies for River Basins under Changing Environments

Beschrijving: In a collaborative research program, studies will be made of a number of selected river basins, ranging from wet to dry and from poor to rich, and of the impact and adaptation mechanism to increased variability in precipitation due to climate change. The set of river basins will function as reference for other non-studies basins.
Uitvoering: IVM,ITC
Programma: -
Contactpersoon: Dr.ir. C.M.M. Mannaerts
Telnummer: 053-4874210
Email: [email protected]
Looptijd: begin 2003 - einde 2004
Website: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1303872/
Budget: -
Keywords: water, landbouw, beleid

119. Waterrobuust bouwen Fase 1 (COM23)

Beschrijving: Klimaatverandering zal leiden tot intensievere neerslag en mogelijk extra wateroverlast in het stedelijk gebied. Het project “waterrobuust bouwen” zal in fase 1 onderzoeken wat de te verwachten extra wateroverlast zal zijn in het stedelijk gebied zelf en in en rondom woningen zelf. Bovendien zal gekeken worden welke adaptatiestrategieën mogelijk zijn. Dit zal leiden tot vuistregels die in fase 2 in de praktijk getest gaan worden.
Uitvoering: SBR,TUD,GeoDelft,Grontmij,Witteveen & Bos,Sterk Consulting
Programma: KvR & LmW
Contactpersoon: Dhr F. van de Ven
Telnummer: 015 2784673
Email: [email protected] / [email protected]
Looptijd: 2007- 2008 (fase 1)
Budget: 50.000 – 250.000 (fase 1)
Keywords: stedelijk water, waterrobuust, bouwrijp, bouwen